§1
Fondens navn er: Fonden for Ånd, Vækst og Bevidsthed.

§2
Fondens hjemsted er København kommune.

§3
Fondens egenkapital er 2.000.000 kr.
 Efter at de med fondens administration forbundne udgifter forlods er afholdt af kapitalens indtægter, anvendes resten af nettoindtægterne til fyldestgørelse af fondens formål. 
Fondens grundkapital ved stiftelsen 2.000.000 skal anvendes til opfyldelse af fondens formål, således at grundkapitalen uddeles over en periode på 15 år.

§5
Fondens formål er at støtte projekter og initiativer der fremme ånd, vækst og bevidsthed. Fonden har ikke noget politisk eller religiøst tilhørsforhold; den kan frit vælge at støtte enhver plan eller ide der er i overensstemmelse med formålet.

§6
Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

§7
Fonden ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer der skal være myndige, vederhæftige og uberygtede.
 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt samtlige medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
Der tillægges ikke bestyrelsens medlemmer vederlag.
 Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol, hvori indføres fondens vedtægter, oplysninger om hvem der oppebærer legater eller støtte, samt i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for fonden.

§ 8
Bestyrelsen vælger en formand for to år ad gangen og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9
Hvert år i april måned afholdes et bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet og bestyrelsens beretning for det forløbne år forelægges. Derudover kan bestyrelsen holde møde, når et bestyrelsesmedlem begærer dette. 
Indkaldelse af bestyrelsesmøder foretages af formanden.
 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

§10
Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle medlemmer af bestyrelsen har tegningsret.

§11
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens første regnskab omfatter perioden fra fondens stiftelse til 31. december 2012.

§12
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges et fuldstændigt regnskab over fondens indtægter og udgifter med dertil hørende status. 
Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt revisor.

Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af den samlede bestyrelse.

TIL TOPPEN